Politica de confidențialitate

 

DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI COOKIE-URI.

În conformitate cu prevederile reglementărilor privind protecția datelor, vă informăm cu privire la următoarele aspecte:

Identificarea operatorului de date:

  • Identitate: PRODUCTOS AGROVIN, S.A.
  • Adresa: AVDA. DE LOS VINOS S/N – 13600 – ALCÁZAR DE SAN JUAN
  • Telefon: 926 550 200
  • Adresa de e-mail: central@agrovin.com

Conținut și acceptare
Utilizatorii sunt informați cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului web, astfel încât aceștia să poată stabili în mod liber și voluntar dacă doresc să furnizeze datele lor personale prin intermediul acestui site web.
Accesul și utilizarea site-ului web implică acceptarea integrală de către utilizator a prezentului document privind prelucrarea datelor cu caracter personal și se obligă să respecte pe deplin termenii și condițiile conținute în acesta. Prin urmare, utilizatorul trebuie să citească cu atenție acest document privind prelucrarea datelor cu caracter personal de fiecare dată când intenționează să utilizeze site-ul web, deoarece acesta poate suferi modificări.
Acest document privind prelucrarea datelor cu caracter personal este valabil numai pentru datele cu caracter personal obținute pe site-ul web și nu se aplică informațiilor colectate de către terți pe alte site-uri web, chiar dacă acestea sunt legate de site-ul web.

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal:
Pentru a gestiona navigarea Utilizatorului prin intermediul Site-ului, precum și pentru a dezvolta în mod corespunzător managementul profesional și relația comercială, precum și contactul cu clientul pentru a permite furnizarea serviciului. Dorim să folosim datele dvs. pentru a vă oferi produse și servicii legate de cele solicitate de dvs., chiar și după încetarea relației comerciale/contractuale, pentru o perioadă de 5 ani, în conformitate cu cerințele legale. Datele cu caracter personal sunt obținute, de asemenea, pentru a gestiona dosarul de curriculum și pentru a putea intra în procesele de selecție de personal care pot fi dezvoltate în funcție de nevoile companiei, precum și pentru scopurile indicate în fiecare dintre formularele furnizate pe site.

PRODUCTOS AGROVIN, S.A. va prelucra datele cu caracter personal furnizate de către utilizator prin intermediul formularelor corespunzătoare sau prin e-mail, pentru a răspunde la solicitările trimise, pentru a gestiona CV-urile pe care le putem primi, precum și pentru a trimite informații legate de produsele și serviciile noastre.
Entitatea va utiliza, de asemenea, dacă este cazul, informațiile dumneavoastră pentru a vă furniza produsele pe care le-ați cumpărat și pentru a vă factura pentru acestea.
Se garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate și respectarea tuturor reglementărilor aplicabile în acest sens.
Utilizatorii garantează și sunt responsabili, în orice caz, pentru veridicitatea, exactitatea, validitatea și autenticitatea datelor cu caracter personal furnizate și se angajează să le actualizeze în mod corespunzător. De asemenea, utilizatorii garantează că au peste 14 ani. Cu toate acestea, utilizatorii magazinului garantează că sunt majori și au capacitatea deplină de a încheia contracte.
De asemenea, prin apăsarea butonului “Trimite” (sau echivalent) încorporat în formularele menționate mai sus, utilizatorul declară că informațiile și datele furnizate sunt corecte și veridice.
Datele furnizate vor fi păstrate atât timp cât este menținută relația comercială sau pentru anii necesari pentru a respecta obligațiile legale.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt furnizate de persoane care nu sunt proprietarii acestor date, utilizatorul trebuie, înainte de a le include, să informeze aceste persoane cu privire la punctele cuprinse în paragrafele anterioare. În aceste cazuri, utilizatorul garantează că datele furnizate sunt mai vechi de 14 ani și că informațiile sunt exacte și veridice.  PRODUCTOS AGROVIN, S.A. va fi exonerată de orice responsabilitate pentru neîndeplinirea de către utilizator a acestor cerințe.

Legitimitatea prelucrării datelor dumneavoastră:
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este interesul legitim de a răspunde la solicitările trimise de dumneavoastră.
De asemenea, se solicită consimțământul expres pentru acele scopuri care nu sunt prevăzute în cazurile anterioare, cum ar fi trimiterea de informații comerciale. În cazul în care vă dați consimțământul, prin intermediul căsuței care va apărea în formularele de colectare a datelor, PRODUCTOS AGROVIN, S.A. ar putea contacta utilizatorul prin poștă, e-mail, SMS, sau orice alt mijloc de comunicare electronică echivalent, pentru a trimite comunicări comerciale legate de produsele și/sau serviciile pe care le oferim.
În cazul în care, la un moment dat, utilizatorul nu dorește să continue să primească comunicări de această natură, acesta își poate revoca consimțământul prin trimiterea unei notificări la următoarea adresă central@agrovin.com, furnizând o copie a unui document care să ateste identitatea dumneavoastră sau utilizând link-ul prevăzut în acest scop în comunicările comerciale pe care le primiți.
Vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, contactându-ne la următoarea adresă central@agrovin.com

Comunicarea sau transferul de date și transferurile internaționale de date:
Datele cu caracter personal ale Utilizatorului nu vor fi comunicate unor societăți terțe fără informarea și obținerea consimțământului prealabil al acestora, cu excepția cazului în care există o obligație legală. Aceste informații se vor regăsi pe diferitele formulare de colectare a datelor, oferind în prealabil utilizatorului posibilitatea de a accepta sau nu transferul, în funcție de scopul urmărit.
Nu există transferuri internaționale de date.

Cookie-uri
La fel ca și alte site-uri web cu conținut comercial, site-ul web utilizează o tehnologie numită “cookies”. Informații detaliate despre modul în care PRODUCTOS AGROVIN, S.A. utilizează cookie-urile sunt disponibile pentru utilizator în Politica privind cookie-urile. Puteți consulta Politica privind modulele Cookie aquí.

Drepturi:
Orice persoană are dreptul de a obține confirmarea faptului că la PRODUCTOS AGROVIN, S.A. se prelucrează date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, dreptul de a avea acces la datele sale cu caracter personal, scopurile prelucrării și categoriile de date cu caracter personal în cauză.
De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, de a solicita ștergerea acestora în cazul în care datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate; consimțământul pe care se bazează prelucrarea a fost retras sau vă opuneți prelucrării; datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; sau acestea trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii sau al unui stat membru.
Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. în cazul în care: contestați exactitatea datelor cu caracter personal pentru o perioadă de timp care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea creanțelor; sau persoana vizată s-a opus prelucrării, în timp ce noi verificăm dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. În astfel de cazuri, vom păstra datele numai în scopul urmăririi sau al apărării în cazul unor reclamații.
În anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră. PRODUCTOS AGROVIN, S.A. va înceta prelucrarea datelor, cu excepția unor motive legitime imperioase sau a exercitării sau apărării unor eventuale pretenții.
Veți avea dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, pe care le-ați furnizat, într-un format structurat, și de a le transmite unui alt operator de date, fără a fi împiedicat de către operatorul de date căruia i le-ați furnizat, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ sau când prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate.
În cazul în care persoanele în cauză își exercită drepturile de acces, rectificare, ștergere și opoziție, de restricționare a prelucrării, de portabilitate a datelor și dreptul de a nu face obiectul unor decizii individualizate și automatizate, acestea trebuie să comunice acest lucru prin e-mail la următoarea adresă central@agrovin.com.

De asemenea, puteți depune o plângere la Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor, în special atunci când nu ați obținut satisfacție în exercitarea drepturilor dumneavoastră, prin intermediul sediului electronic de la www.aepd.es.

Origine:
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în PRODUCTOS AGROVIN, S.A. provin de la partea interesată și sunt furnizate prin intermediul formularelor puse la dispoziție pe site-ul web.

Confidențialitate
Datele cu caracter personal pe care PRODUCTOS AGROVIN, S.A. le poate colecta prin intermediul Site-ului sau prin intermediul diferitelor comunicări pe care le întreține cu Utilizatorul vor fi tratate cu o confidențialitate absolută, PRODUCTOS AGROVIN, S.A. angajându-se să le păstreze secrete și garantând obligația de a le păstra, adoptând toate măsurile necesare pentru a evita alterarea, pierderea, tratarea sau accesul neautorizat la acestea, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

Securitate
PRODUCTOS AGROVIN, S.A. a implementat și menține niveluri adecvate de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal ale utilizatorului împotriva pierderii accidentale și a accesului, prelucrării sau divulgării neautorizate, ținând cont de stadiul tehnologic, de natura datelor stocate și de riscurile la care sunt expuse.