Condiții de utilizare

1.- PROPRIETATEA, UTILIZAREA RESPONSABILĂ ȘI SCOPUL SITE-ULUI WEB.

Acest site web este proprietatea AGROVIN și conținutul său are un caracter informativ al serviciilor oferite de această entitate, precum și pentru a facilita răspunsul utilizatorilor care solicită informații prin e-mail sau prin formularele activate în acest sens, primirea de curriculum vitae și, în cazul său, trimiterea buletinului către utilizatorii care au realizat abonamentul său, toate acestea, sub rezerva politicii entității în materie de protecție a informațiilor și care este detaliată în politica de confidențialitate din aceste condiții de utilizare.

Faptul de a accesa acest site implică cunoașterea și acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a conținutului său, precum și acceptarea politicii stabilite privind protecția datelor atunci când se furnizează date personale proprii sau ale unor terțe părți, și atribuie condiția de utilizator al portalului și accesul la acesta implică acceptarea fără rezerve a acestuia.

Cu excepția cazului în care se indică în mod expres contrariul, accesul la informațiile afișate pe paginile portalului este complet gratuit. AGROVIN, titularul paginii web, își rezervă dreptul de a efectua, în orice moment și fără a fi necesară o notificare prealabilă, modificări și actualizări ale informațiilor conținute în pagina sa web sau în configurația și prezentarea acesteia.

AGROVIN nu garantează inexistența erorilor în accesul la web, în conținutul său sau în actualizarea acestuia. Cu toate acestea, va pune toate mijloacele la îndemâna sa pentru a le evita, a le corecta sau a le actualiza.

Atât accesul la acest web, cât și utilizarea care poate fi făcută de informațiile conținute în acesta este responsabilitatea exclusivă a celui care îl realizează. AGROVIN nu va răspunde de nicio consecință, proastă funcționare, pagubă sau prejudiciu care ar putea deriva din acest acces sau utilizare a informațiilor străine de voința sa.
Utilizatorul își va asuma toate cheltuielile, costurile și despăgubirile care ar putea decurge din procesele inițiate împotriva sa pentru încălcarea celor stabilite în condițiile de utilizare.

AGROVIN nu este responsabil pentru starea conexiunii de acces sau pentru conținutul link-urilor de la terți la care se face referire în web.
Datele care corespund proprietății site-ului și care dau curs articolului 10 din LSSI pot fi consultate în secțiunea Avertisment legal care se află la începutul paginii acestui site în Internet.

Scopul acestui site web este descris mai jos: informarea utilizatorilor cu privire la serviciile oferite de AGROVIN, furnizarea informațiilor solicitate de utilizatori și trimiterea newsletter-ului utilizatorilor care se înregistrează și îl solicită în cazul în care oferă acest serviciu, precum și primirea de curriculum vitae al utilizatorilor care doresc să lucreze în AGROVIN.

2.- PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ.

Toate drepturile de Proprietate Industrială și Intelectuală asupra elementelor care alcătuiesc designul grafic al site-ului său, meniurile, butoanele de navigare, codul HTML, applet-urile Java sau Java Script, comenzile Actives, textele, imaginile, texturile, texturile, grafica și orice alt conținut al “site-ului web” sunt rezervate sau, în orice caz, are autorizație pentru utilizarea acestor elemente.

De asemenea, AGROVIN este titularul drepturilor de proprietate industrială derivate din utilizarea mărcilor, a semnelor distinctive și a denumirilor comerciale, cu excepția celor corespunzătoare sponsorilor, sponsorilor, agenților de publicitate, etc., care pot apărea pe această pagină web, precum și a celor corespunzătoare legăturilor care pot fi făcute din această pagină web.

Fotografiile care pot apărea pe site-ul web sau prin intermediul unor link-uri către alte pagini nu pot fi utilizate de către utilizator în niciun scop fără autorizarea proprietarului acestora. Utilizarea nejustificată a acestora de către utilizator îl va face pe acesta răspunzător în fața AGROVIN și a terților, de daunele cauzate, precum și de încălcările legale care ar putea decurge din utilizarea acestora.

AGROVIN își rezervă drepturile de reproducere, modificare, adaptare, comunicare publică, întreținere, corectare a erorilor, cesiune, vânzare, închiriere, împrumut și/sau orice alt drept de proprietate intelectuală sau industrială care i-ar putea corespunde asupra conținutului site-ului web. Orice exercitare a drepturilor anterioare, indiferent de modul sau forma în care au fost produse, necesită autorizarea prealabilă și în scris a AGROVIN.

În nici un caz, AGROVIN nu va fi responsabilă pentru eventualele infracțiuni pe care în materie de proprietate intelectuală și industrială le-ar putea comite orice utilizator al site-ului.

AGROVIN își rezervă dreptul de a modifica conținutul și elementele care integrează site-ul său web, fără a fi necesară comunicarea prealabilă, atunci când consideră că este oportun în funcție de exercitarea serviciilor sale.

AGROVIN nu este responsabil pentru integritatea și veridicitatea conținutului link-urilor către site-urile web la care se poate accesa de pe pagina sa web.

AGROVIN pune la dispoziția utilizatorilor un grup de profesioniști care se ocupă de actualizarea și revizuirea veridicității și integrității conținutului informațiilor turnate pe site-ul web. Cu toate acestea, având în vedere natura suportului și posibilele riscuri de întrerupere a serviciului, de alterare a accesului sau a conținutului site-ului web de către terți, AGROVIN exclude orice responsabilitate care ar putea apărea din conținutul care apare pe site-ul său web.

3.- HYPERLINK-URI.

Stabilirea oricărui hyperlink de pe o pagină web externă către oricare dintre paginile acestui site web se realizează în conformitate cu următoarele condiții:
– Nu este permisă reproducerea totală sau parțială a niciunuia dintre serviciile conținute în acest site.
– Nu va fi inclusă nicio declarație falsă, inexactă sau incorectă cu privire la paginile acestui site și la serviciile sale.
– AGROVIN nu va fi responsabil pentru conținutul, informațiile, manifestările, opiniile sau serviciile puse la dispoziția publicului în pagina web de pe care se stabilește un hyperlink către acest site web.
– Orice hyperlink va fi făcut către pagina principală a acestui site. În cazul în care acestea există, hyperlink-urile din acest site vor fi fost validate în prealabil cu proprietarii paginilor web legate, AGROVIN nefiind responsabilă de activitățile pe care utilizatorii le desfășoară în aceste pagini legate, în special în cazurile care contravin legii, moralității și ordinii publice.

4.- VALABILITATEA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE.

Condițiile de utilizare pentru utilizarea acestui site web sunt pe termen nelimitat și rămân în vigoare atât timp cât portalul este activ. Utilizatorul recunoaște că a citit aceste condiții și că este de acord cu ele.

5.- NULITATEA ȘI EFICACITATEA CLAUZELOR.

În cazul în care orice clauză inclusă în aceste condiții este declarată nulă, nulă sau ineficace, în totalitate sau parțial, această nulitate va afecta doar dispoziția respectivă sau partea nulă sau ineficace, restul condițiilor rămânând în vigoare.

6.- LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA.

Prezentele Condiții de utilizare sunt guvernate de legislația spaniolă. În cazul oricărui litigiu sau controversă legată de interpretarea sau aplicarea prezentelor condiții generale, părțile se supun, cu renunțarea expresă la orice altă jurisdicție, instanțelor și tribunalelor din orașul Ciudad Real.